Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  “เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็ง รักษาความเป็นธรรมทางด้านการตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าสู่การส่งออกโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและพึงพอใจของประชาชนผู้บริโภคเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ”

 


คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 26,449