Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นางกฤษญาพร สุนทรพจน์
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวชนากานต์ ไพศาลศิลป์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวประภาพร วิชิตโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
 

 

นางสาวสนิตา ตั้งประเสริฐ 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววรรณวิภา คุณจิตร 
เจ้าหน้าที่ดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (อำเภอเมือง)

 นายเมตตา กรุณา

นายอวิรุทธ์ สังขนารอด
เจ้าหน้าที่ดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (อำเภออัมพวา)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวศิรดา ท้าวคำ 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

นายเมตตา กรุณา 

นางสาวพนัชกร หลักลัด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 นายเมตตา กรุณา

นายเกรียงไกร เเก้วอำรัตน์ 
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นายสญชัย ภู่นาค
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นายสมัย พรมดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 นายเมตตา กรุณา

นางจันทิมา พบพุ่มสุข
พนักงานทำความสะอาด

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

 

นายเมตตา กรุณา

นายนัฐพล ประสพบัว
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวณัชชารี อนงค์รักษ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายเมตตา กรุณา 

นายวรากร ศรีเกตุนิ่ม 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวนารีรัตน์ ประชานิยม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

 

นายเมตตา กรุณา

 

นางสาวกันณ์กมล จาใจ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายเมตตา กรุณา 

 
นางสาวศศิวิมล  เนยโอชา
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นายเมตตา กรุณา

นางสาววรัชยา ทองคง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 

 นายเมตตา กรุณา

นายรัฐกร ทองเทพ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายศิรวิชญ์ จงแจ่มใส
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวศิวพร คชรัตน์
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปิ่นมณี ดำรงศักดิ์
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนันท์นภัส พิสพัฒน์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 26,481